Legae la ga Sise Selekanyo 4 (Set of 5 Readers)

R350,00

ISBN: 978-0672294-0-5

Legae la ga Sise Selekanyo 4 (Set of 5 Readers)

  • Sise o nna kwa Kae?
  • Jarata ya gaabo Sise
  • Legae la ga Sise
  • Phaposiboapeelo ya ga Sise
  • Phaposiborobalo ya ga Sise

Author: T. Sehume

Categories:

Description

Dibuka tsa go buisa tsa Boni Books di diretswe babuisi ba ba mo dilekanyong tse di farologaneng tsa go buisa. Ba simolola go tswa mo selekanyong se se kwa tlase go ya kwa selekanyong se se kwa godimo. Die tla thusa baithuti go tokafatsa tlotlofoko ya bone. Selekanyo sengwe le sengwe se na le dibuka di le tlhano (5) tse di buang ka thitokgang e le nngwe. Mo selekanyong se baithuti bat la itumelela go buisa go le gontsi ke ga Sise

Mo selekanyong seno, dibuka tse 5 ke tse di latelang:

  • Sise o nna kwa Kae?
  • Jarata ya gaabo Sise
  • Legae la ga Sise
  • Phaposiboapeelo ya ga Sise
  • Phaposiborobalo ya ga Sise

Additional information

BOOK AUTHOR

T. Sehume

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Legae la ga Sise Selekanyo 4 (Set of 5 Readers)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *